กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

→ การงบประมาณ

→ การเงิน

       1. การเงินการคลัง

       2. บำเหน็จบำนาญ

       3. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

       4. ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทำขวัญ

       5. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ

       6. สวัสดิการ และค่าตอบแทน

       7. ความรับผิดทางแพ่ง

→ การพัสดุ

→ การบัญชี

กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

→ ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี (ด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชี)

→ หนังสือสั่งการ ตร. (ด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชี)


อื่น ๆ

     ระเบียบงานสารบรรณ

     ระเบียบ คำสั่ง ตร. เกี่ยวกับเครื่องแบบ